ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੋਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੋਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

27/12/2017
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 25-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03/08/2018 - 18:15
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ