ਟੈਂਡਰ ਨੋਿਟਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ / ਫਿਊਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੋਸਲ ਕੋਰਿਂਜੈਂਡਮ (08.11.2016)

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਟੈਂਡਰ ਨੋਿਟਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ / ਫਿਊਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੋਸਲ ਕੋਰਿਂਜੈਂਡਮ (08.11.2016)

02/11/2016
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 25-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03/08/2018 - 18:15
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ