ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (NESPs) ਗਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (NESPs) ਗਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

18/07/2016
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 25-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03/08/2018 - 18:15
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ