ਫਾਲਤੂ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬੋਲੀਦਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਫਾਲਤੂ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬੋਲੀਦਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ

31/08/2017
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 25-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 03/08/2018 - 18:15
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ